KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

     Kişisel verileriniz Sani KONUKOĞLU Vakfı (“Vakıf”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun”) uyarınca aşağıdaki açıklanan amaçlar kapsamında işlenmektedir.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

    Toplanan kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Vakfımız tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi.
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIM AMAÇLARI

     Toplanan verilerinin veri işleme amacının gerçekleştirilmesine yönelik Kanun’ da öngörülen ilkelere uygun olarak, 6698 Sayılı Kanun’ un 8. Ve 9. Maddeleri  uyarınca Vakfın faaliyetlerinin yürütülmesi için ön görülen üçüncü kişilere (İşbirliği yapılan kamu kurum ve kuruluşları, Sanko Holding Şirketleri, İş ortakları, Tedarikçiler, Program Ortağı, Vakıf Yöneticileri/Çalışanları, Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri, Yetkli Özel Kişiler) aktarılabilecektir.

 

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNETİMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

      Kişisel verileriniz Vakfımız tarafından 2. Maddede sıralanan amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDEKİ HAKLARI

 Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.sankovakif.com adresinden  ulaşabileceğiniz Sanko Vakıf Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak BEY MAHALLESİ HANİFİOĞLU SOKAK NO:7 ŞAHİNBEY/GAZİANTEP adresimize ulaştırmanız gerekmektedir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.